Fokus i djelokrug

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko je istraživački orijentisan časopis, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Časopis izlazi jednom godišnje na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, sa apstraktima na engleskom jeziku, u štampanom i elektronskom obliku. Članci na engleskom jeziku takođe mogu biti publikovani.
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuje rezultate teorijsko, metodološki i aplikativno validnih istraživanja u relevantnim oblastima ekonomije i poslovanja. Namenjen je akademskoj javnosti, istraživačima, konsultantima i donosiocima odluka u makroekonomiji, monetarnim i javnim finansijama, bankarstvu, finansijskim tržištima, menadžmentu, marketingu, računovodstvu, poslovnim finansijama, upravljačkim informacionim sistemima, i drugim srodnim oblastima koje omogućavaju odgovarajuća multidisciplinarna i interdisciplinarna istraživanja.
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuje originalne naučne članke, pregledne članke, prethodna saopštenja, izlaganja sa naučnog skupa i stručne članke. Članci se mogu bazirati na kvantitativnim i na kvalitativnim analizama.
Časopis je uključen u međunarodni sistem unakrsnog referisanja (Crossref Repport). Svakom članku koji je prihvaćen za objavljivanje se dodjeljuje posebna brojčana oznaka (Digital Objects Identifier, DOI) što omogućava autorima da prate broj pregleda njihovog objavljenog priloga.
Pristup objavljenim radovima u časopisu je slobodan.
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko ne naplaćuje naknade autorima prilikom primanja ili objavljivanja članaka.

© Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 2017. Sva prava su zadržana. Nijedan dio ove publikacije ne može se reprodukovati ni smjestiti u sistem za pretraživanje ili transmitovanje u bilo kojem obliku, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole izdavača. | ZBORNIK RADOVA