Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 2013.
Proceedings of Faculty of Economics Brcko, 2013.

Objavljen u decembru 2013. godine.
Published in December 2013

ISBN 987-99938-95-16-9
COBISS.RS-ID 4089624


САДРЖАЈ
TABLE OF CONTENTS


TURISTIČKA VALORIZACIJA – VIŠEKRITERIJALNI PRISTUP
TOURISM VALORISATION – MULTIPLE-CRITERIA APPROACH

Stevan R. Stević


POSLOVNI MODELI INTERNETA
INTERNET BUSINESS MODELS

Dr Ljubomir Trifunović, dr Lazar K. Radovanović, mr, Slavko Matanović


STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE
STRATEGIES FOR E-BUSINESS

Rade Stankić


ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ГЛОБАЛНО ТРЖИШТЕ
ORGANIZATIONAL DESIGNING FOR GLOBAL MARKET

Момчило Пољић


TRAJNOST I RAST KAO PRETPOSTAVKA DUGOROČNOG POTENCIJALA BRENDA
DURABILITY AND GROWTH AS AN ASSUMPTION LONG TERM BRAND POTENTIAL

Doc. dr Nikola Gluhović


SPECIFIČNOSTI JAVNIH PRIHODAU BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
SPECIFIC PUBLIC REVENUETHE BUDGET OF THE BRCKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr.Sc. Slavko Vukić, Mr.Sc. Amra Abadžić


ANALIZA METODOLOGIJA EVALUACIJE KONKURENTNOSTI I POZICIJA ODABRANIH ZEMALJA U TRANZICIJI
ANALYSIS OF COMPETITIVENESS EVALUATION METHODOLOGIES AND POSITION OF SELECTED TRANSITION COUNTRIES

Mr Lejla Terzić


GRČKA SLOVA KAO POKAZETELJI RIZIKA PRILIKOM TRGOVANJA OPCIJAMA
GREEK LETTERS AS RISK INDICATORS WHEN TRADING THE OPTIONS

Mr Vesna Prorok, mr Slađana Paunović


UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS

Dr Cviko Lj. Jekić


ZAŠTITA PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA: STUDIJA SLUČAJA JEDNE KOMERCIJALNE BANKE U BOSNI I HERCEGOVINI
INFORMATION SYSTEM DATA SECURITY: CASE STUDY OF ONE COMMERCIAL BANK IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Miodrag Peranović, Nenad Mirkov, Otilija Sedlak


UZROCI I DEJSTVA KRIZE U PREDUZEĆU
CAUSES AND EFFECTS OF THE CRISIS IN THE COMPANY

Jelena Aleksić


ZNAČAJ ORGANIZACIONE KULTURE ZA EFIKASNOST UPRAVLJANJA ZNANJEM U PREDUZEĆU
IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE FOR THE EFFICIENCY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE COMPANY

Zorana Bajić


OCJENA I RANGIRANJE POSLOVNIH STRATEGIJA PRIMJENOM TOPSIS METODE
EVALUATION AND RANKING OF BUSINESS STRATEGIES USING TOPSIS METHOD

Neven Đorđić, dipl. oec.


ZNAČAJ I PERSPEKTIVE RAZVOJA TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
SIGNIFICANCE AND PERSPECTIVE OF TELECOMMUNICATIONS MARKET IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tamara Duvnjak


MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE NA OSNOVU RELACIJA IZMEĐU UČESNIKA
MODELS OF ELECTRONIC COMMERCE ON THE RELATION BETWEEN THE PARTICIPANTS

Tijana Duvnjak


EFIKASNOST ODNOSA SA JAVNOŠĆU
EFFICIENCY OF PUBLIC RELATIONS

Emina Džaferović


KORPORACIJSKA STRATEGIJA
CORPORATE STRATEGY

Eldina Hibeljić


MJERENJE TRŽIŠNE KONCENTRACIJE NA TRŽIŠTU USLUGA MOBILNE TELEFONIJE NA PODRUČJU BIH SA OSVRTOM NA BRČKO DISTRIKT
MEASURING OF THE MARKET CONCENTRATION ON THE MARKET OF MOBILE TELEPHONY SERVICES IN B&H ALSO CONCENTRATING ON BRCKO DISTRICT

Armin Ibrahimović, dipl. oec.


VIRALNI MARKETING KAO INTEGRALNI DIO MARKETING AKTIVNOSTI SAVREMENIH KOMPANIJA
VIRAL MARKETING AS AN INTEGRAL PART OF MARKETING ACTIVITIES OF MODERN COMPANIES

Neda Košutić


IZAZOVI PRILIKOM ODREĐIVANJA MARKI PROIZVODA
CHALLENGES IN DETERMINING BRANDS

Sanja Mišić


IMPLEMENTACIJA I KONTROLA MARKETINŠKIH STRATEGIJA POVEZANIH SA BRENDOM
IMPLEMENTATION AND CONTROL OF BRAND RELATED MARKETING STRATEGIES

Nikola Močević


MEĐUNARODNE STRATEŠKE ALIJANSE
INTERNATIONAL STRATEGIC ALLIANCES

Enisa Mujačić


UPRAVLJANJE PORTFOLIJOM OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE
PORTFOLIO MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES BOSNIA AND HERCEGOVINA

Vesna Petrić


STRATEŠKI ASPEKTI CRM SISTEMA
STRATEGIC ASPECTS OF CRM SYSTEMS

Dejan Tešić


ОДНОС ГЛОБАЛНИХ И МУЛТИЛОКАЛНИХ ПАРАМЕТАРА СТРАТЕГИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ МАРКЕТИНГА
RELATION BETWEEN GLOBAL AND MULTI-LOCAL PARAMETERS OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY

Мр Даница Вуковић


ULOGA I ZNAČAJ LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJAMA
ROLE AND IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES IN ORGANIZATIONS

Slađana Vuković


ГУДВИЛ КАО СПЕЦИФИЧНА КАТЕГОРИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
GOODWILL AS A SPECIFIC CATEGORY OF INTANGIBLE ASSETS

Сњежана Зарић

 

zbornik.efb@gmail.com